ಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳುತ್ತಿರಾ.! || Dragon tree ||By Lion TVಈ ಮರಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದರೆ ಎನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ..? ಕೇಳಿದರೆ ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿಳುತ್ತಿರಾ.! || Dragon tree ||By Lion TV